Ny forskning ger kunskap för att minska klimatrisker i städerna

Foto: Länsförsäkringar

Nya forskningsresultat från Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, samt underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska effekterna av till exempel kraftiga skyfall.  Forskningen har finansierats av Länsförsäkringars forskningsfond.

Projektet består av fem delstudier, där bland annat omfattningen av skyfallsskador i Sverige har kartlagts och vad kommuner och enskilda fastighetsägare kan göra för att minska skadorna samt anpassa samhället till ett förändrat klimat.
Klimatförändringar är en samhällsutmaning som behöver hanteras på såväl internationell som nationell nivå men samtidigt har klimatanpassning en tydlig kommunal koppling. Tillräcklig kunskap har saknats om olika hot och risker som följer med klimatförändringar. Samtidigt är ansvarsförhållandet mellan stat, kommun, andra organisationer och enskilda individer fortfarande otydligt – trots regeringens klimatanpassningsutredning som kom 2017.

– Lagstiftningen är trög, men samhället kan inte vänta utan behöver hitta samarbetsformer för att hjälpas åt att förebygga översvämningar där man känner till förhöjda risker, det kan till exempel vara ett vägavsnitt som drabbas upprepade gånger, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Resultaten av de fem delstudierna visar bland annat att:
• 166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren och att den kommun som drabbats flest gånger har upplevt hela elva skyfall med översvämningar och skador som följd
• skyfallsskador tydligt kan kopplas till nederbördens intensitet och topografin i anslutning till skadade fastigheter
• en tillväxtsträvan hos kommuner som bland annat kopplas till vattennära byggande kan utgöra en tydlig ram för arbetet med översvämningsrisker
• kommuner styr användningen av mark- och vattenområden genom planmonopolet, men mindre kommuner har begränsade resurser för att hantera ett förändrat klimat
• endast 20 procent av villaägarna anser att kommunernas översvämningsriskreducerande arbete är tillräckligt

– Vår studie visar att en mängd faktorer påverkar anpassningen till ett förändrat klimat, säger Mikael Granberg, projektledare. Exempel på det kan vara frågor och oklarheter om ansvar för åtgärder, osäkerhet kopplad till framtida effekter av ett förändrats klimat och skillnader i hanteringen av nybyggnation och befintlig bebyggelse.

– Forskningen tydliggör det vi redan ser i vår egen skadestatistik. Översvämningsskador kan i framtiden innebära stora kostnader för samhället men om vi börjar anpassa i tid så kan vi undvika många kostnader, samtidigt som det inte är tydligt vem som ska ansvara för den typen av investeringar om inte kommunerna själva hittar finansering, säger Johan Litsmark.

Inriktningen för de fem delstudierna:
1) analys av befintliga skyfallsdata från olika kända och tillgängliga datakällor
2) kommunen och dess omvärld i hanteringen av klimatrisker och i arbetet med klimatanpassning,
3) nätverk kopplade till bebyggelse och klimatrelaterade risker
4) bostadsägarnas ansvarstagande
5) trygghet och utsatthet vid skredrisker.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!