Arbetslösheten minskar fortsatt men färre fick ett arbete i Värmland i februari

Fortsatt god arbetsmarknad i Värmlands län där arbetslöshetsminskningen var den näst starkaste i hela riket.

Kort om februari 2019, Värmlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2018)
•6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 8 965 personer (9 960).
•9,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 1 343 personer (1 657).
•4 914 personer var öppet arbetslösa (5 430).
•4 051 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 530).
•626 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (604).
•755 personer fick arbete (1 120).
•105 personer varslades om uppsägning (77).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Färre fick ett arbete

I februari månad var det 755 personer som gick till arbete, av alla som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmlands län. I jämförelse med februari 2018 var det 33 procent färre som fick ett arbete. Omsättningen till arbete var åtta procent och det var två procentenheter lägre än i februari 2018.

Av alla inskrivna arbetslösa som fick ett jobb var 218 personer utrikes födda varav 158 var födda utanför Europa. Över hälften av dem som fick jobb hade en gymnasieutbildning. Knappt en fjärdedel hade högst en förgymnasial utbildning. Av alla som fick ett arbete var 149 ungdomar, i åldern 18 till 24 år. 42 procent av alla som fick ett arbete var kvinnor.

Arbetslösheten minskar fortsatt

Summan av inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av februari månad till 8 965 personer eller 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa i länet minskade med tio procent jämfört med februari 2018. Den relativa arbetslösheten minskade med knappt en procentenhet. I faktiska tal var det en minskning med 995 personer. På riksnivå uppgick andelen inskrivna arbetslösa till 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. I faktiska tal var det drygt 348 000 personer. Sett till den relativa arbetslösheten hade Värmlands län näst störst minskning i riket.

Av alla 8 965 inskrivna arbetslösa var 3 947 kvinnor och 5 018 män. Antalet inskrivna arbetslösa män minskade med elva procent och bland kvinnorna var minskningen nio procent. Den relativa arbetslösheten skiljde sig åt där männen låg högre med 7,4 procent jämfört med 6,3 procent bland kvinnorna. Av alla inskrivna arbetslösa hade 1 763 personer ett funktionshinder som innebar nedsatt arbetsförmåga. Det var en minskning med nio procent.

Bland kommunerna i länet hade Hammarö lägst arbetslöshet där den uppgick till 3,9 procent. Därefter kom Sunne och Torsby där den uppgick till 4,7 respektive 4,8 procent. Filipstad och Säffle hade högst arbetslöshet där den uppgick till 11,6 respektive elva procent. Den största förbättringen återfanns i Kristinehamn och Storfors där arbetslösheten hade minskat med cirka två procentenheter, jämfört med februari 2018.

Antalet inskrivna arbetslösa i februari som var utrikes födda hade minskat med tio procent sedan slutet av februari 2018 och uppgick till 4 158 personer. Antalet inrikes födda som var inskrivna arbetslösa hade också minskat med tio procent. Den relativa arbetslösheten skiljde sig fortsatt åt mellan inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var arbetslösheten 4,2 procent samtidigt som den var 24 procent för utrikes födda.

I sex av länets kommuner uppgick arbetslösheten bland inrikes födda till under fyra procent. Gruppen inrikes födda utgör inte någon större resurs för att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft eftersom en mycket stor andel redan har arbete. Personer som är utrikes födda är en viktig resurs för att möta arbetsmarknadens behov. Därför är det också viktigt att alla, som kan och vill, har möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Inskrivna arbetslösa ungdomar minskade

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i länet uppgick till 1 343 personer vilket motsvarade 9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet hade minskat med 19 procent jämfört med samma period året innan. För inrikes födda ungdomar minskade antalet med 16 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda ungdomar var en minskning med 24 procent.

Ungdomsarbetslösheten var lägst i Munkfors där den uppgick till 5,2 procent. Därefter följde Torsby och Årjäng med en ungdomsarbetslöshet 6,1 respektive 6,9 procent. Kommunerna med högst ungdomsarbetslöshet var Filipstad och Säffle där den uppgick till 16,6 respektive 16,3 procent.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska tack vare den starka konjunkturen men med stor sannolikhet också av en negativ demografisk utveckling.

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete

Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetssökande som varit utan arbete en längre tid. Av alla inskrivna i februari hade 4 789 personer varit utan arbete i över ett halvår. Det var en minskning med 14 procent i jämförelse med februari 2018. Av alla 8 965 som var inskrivna hade 3 239 personer varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket var en minskning med 14 procent i jämförelse med februari för ett år sedan. Antalet som hade varit inskrivna arbetslösa i över 24 månader uppgick till 1 607 personer. Det var i princip oförändrat jämfört med februari 2018.

Något fler nyinskrivna arbetslösa

Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet i februari uppgick till 626 personer och det var en ökning med fyra procent jämfört med samma period året innan. Antalet nyinskrivna kvinnor och män uppgick till 241 respektive 385. Det var en minskning med elva procent för kvinnorna och en ökning med 16 procent bland männen. Antalet nyinskrivna ungdomar minskade med två procent under samma period och uppgick till 187 personer. Det var 181 nyinskrivna utrikes födda personer i februari vilket var en minskning med fyra procent.

Arbete med stöd

Antalet arbetssökande i länet som hade någon form av arbete med stöd uppgick till 4 143 personer i slutet av februari. Det var en ökning med två procent jämfört med samma månad 2018. I denna grupp utgjorde särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga den största delen med 3 203 personer varav lönebidrag utgjorde det största stödet.

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt

Antalet inskrivna arbetslösa med nystartsjobb i Värmlands län uppgick till 782 personer. Det var en minskning med tio procent jämfört med februari 2018. Det var 29 personer som hade en yrkesintroduktion, vilket var en minskning med 41 procent jämfört med ett år sedan. Antalet personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen och hade ett utbildningskontrakt var 84 stycken. Det var en minskning med 25 procent.

Antal personer med varsel om uppsägning

Antalet varslade personer hade ökat i jämförelse med för ett år sedan. Det var 105 personer som varslades om uppsägning i februari. För ett år sedan var antalet 77 stycken. Den största andelen varsel var inom tillverkningsindustrin.

Lediga platser

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet under februari månad uppgick till 2 444. Det var en minskning med 20 procent i jämförelse med februari förra året. 41 procent av alla lediga jobb fanns inom vård och omsorg.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!